×

Asztalfoglalás adatkezelés

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

 

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk. Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételéve. Harmadik félnek kizárólag törvényi kötelesség és hozzájárulás alapján adunk át adatokat.

 

ADATKEZELŐ

 

CREPPY Franchise System Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Nagyavasi sor 212. 
cégjegyzékszám: 05-09-027359
adószám: 25028900-2-05

továbbiakban: adatkezelő

 

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül azzal a törvényi kötelességünknek teszünk eleget mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt, mint érintettet, hogy hozzájárulása alapján kezeljük. Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amikkel élhet az adatkezelést illetően. Ez az adatkezelési tájékoztató a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelést szabályozza.  


FOGALOMTÁR

 

Adatalany/Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.

Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ideértve az iratokat is.

Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 

·       Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

·       Adatkezelés időtartama

·       Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

·       Adatok tárolásának helye

·       Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

Adatkezelés célja

Asztalfoglalással és éttermi szolgáltatással kapcsolatos célból adatokat kezelünk a www.creppy.hu/asztalfoglalas internetes címen elérhető weboldalainkon keresztül.
 

Jelen adatkezelési forma során az alábbiakban felsorolt személyes adatokat annak érdekében kezeljük, hogy asztalfoglalási szolgáltatást tudjunk nyújtani éttermünkbe, valamint bármilyen szolgáltatással kapcsolatos megkeresésre lehetőséget biztosítsunk weboldalunkon keresztül.

 

Kezelt adatok köre és azok adatkezelési célja

 

SZEMÉLYES ADAT

ADATKEZELÉSI CÉL

Név 

Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat 

E-mail cím 

Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat

Érkezés dátuma és időpontja

Asztalfoglalási szolgáltatás időben pontos megvalósíthatósága céljából tárolt adat

Létszám

Asztalfoglalási szolgáltatás pontos megvalósíthatósága céljából tárolt adat

 

Egyéb információ

Asztalfoglalással kapcsolatos minden egyéb olyan információ, mely releváns a vendégigény megvalósítása céljából

            

 

Adatkezelés időtartama

 

Az asztalfoglalás során megjelölt dátumot követően a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek. Egyéb esetekben (amikor a megjelölt dátum nem határozza meg a törlés idejét) az adatfelvételtől számított 30 napot követően történik meg az adattörlés.

 

Adatalanyok/érintettek köre:

 

Azok a személyek, akik a feltüntetett weboldalon keresztül kitöltik az itt elhelyezett asztalfoglalási űrlapot.

 

Kiskorú adatalanyok/érintettek regisztrációjáról: 


A weboldalon nem tartjuk indokoltnak születési dátum bekérését a regisztrált személyek életkorának ellenőrzésére. Kérjük jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint a 16. életévüket nem betöltött személyek ne használják az asztalfoglalási űrlapot, ezen irányú kérésüket nem áll módunkban teljesíteni. 

 

Adatkezelők köre:

 

Az adatkezelő ügyvezetője, valamint titkárnője

 

Adatok tárolásának helye:

 

A weboldal tárhelyszolgáltatójának szerverén történik az adatok tárolása.

 


Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás kérhet, tiltakozhat, kérhet betekintést, kérelmezhet törlést, illetve élhet az adatzárolás jogával.

 

Az adatalany/érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, közérthető formában tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. 

Az adatalany/érintett kérheti, hogy az adatkezelő törlés helyett zárolja a felvételt, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, valamint az Infotörvény és Fogyasztóvédelmi törvény hatályos rendelkezései.

 

 1.  Információs Önrendelkezéssel és Infó szabadságról szóló 2011. évi CXII tv. 
 2. Munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv. 
 3. PTK 2013. évi V. tv. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése céljából az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

 • e-mail formájában: marketing@creppy.hu
 • postai úton: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212. 

 

ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

 

Weboldal tárhelyszolgáltatója

 

Adatfeldolgozó tevékenysége: Weboldal tárhelyszolgáltatója

 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

 

RK-Team Digital Kft. 
Székhely: 3521 Miskolc, Hunyadi J. u 56. 
Telefon: + 36 20 554 1481
E-mail: info@rk-team.com
Web: www.rk-team.com


Adatkezelés célja: A weboldal elérhetőségének biztosítása a világhálón, valamint az asztalfogalalási űrlapot kitöltött személyek adatainak tárolása.

 

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail cím, telefonszám, asztalfoglalás dátuma és időpontja)

 

Érintettek köre: Azok a személyek, akik a  https://www.creppy.hu/asztalfoglalas weboldalon keresztül kitöltik az itt elhelyezett asztalfoglalási űrlapot.

 

Adatkezelés időtartama: Az asztalfoglalás során megjelölt dátumot követően a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek. Egyéb esetekben (amikor a megjelölt dátum nem határozza meg a törlés idejét) az adatfelvételtől számított 30 napot követően történik meg az adattörlés.

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.

 

Weboldal fejlesztője

 

Adatfeldolgozó tevékenysége: Weboldal fejlesztője

 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

 

Futureweb Design Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 2/3.
Telefon: +36 70 397 32 97
E-mail: info@futureweb.hu
Web: www.futureweb.hu


Adatkezelés célja: A weboldal webfejlesztői feladatainak ellátása.

 

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail cím, telefonszám, asztalfoglalás dátuma és időpontja, létszám, egyéb információk)

 

Érintettek köre: Azok a személyek, akik a www.creppy.hu/asztalfoglalas weboldalon keresztül kitöltik az itt elhelyezett asztalfoglalási űrlapot.

 

Adatkezelés időtartama: A fejlesztési feladatok ellátásnak ideje alatt végződik az esetleges adatkezelés a feladatok jellegéből fakadóan a lehető legrövidebb ideig. Az adatfeldolgozó a webfejlesztési feladatok ellátása alatt hozzáféréssel rendelkezik a http://creppy.hu weboldal adatbázisához és így a jelen adatkezelési folyamat során tárolt adatokhoz is. A fejlesztési feladat jellegéből fakadóan jelen adatkezelési folyamatban szereplő az adatokat kezelheti. 


Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

 

Creppy Franchise Partner 

 

Adatfeldolgozó tevékenysége: a Creppy PalacsintaHáz üzemeltetője

 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Palacsízió Kft.
Székhely: 3530 Miskolc Nagyavasi sor 212. 
Telefon: +36 70 374 36 71
E-mail: palacsintahaz@creppy.hu
Web: miskolc.creppy.hu


Adatkezelés célja: A vendéglátó szolgáltatás vendégigények szerinti kivitelezése

 

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail cím, telefonszám, asztalfoglalás dátuma és időpontja, létszám, egyéb információk)

 

Érintettek köre: Azok a személyek, akik a www.creppy.hu/asztalfoglalas weboldalon keresztül kitöltik az itt elhelyezett asztalfoglalási űrlapot.

 

Adatkezelés időtartama: Az asztalfoglalás során megjelölt dátumot követően a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek. Egyéb esetekben (amikor a megjelölt dátum nem határozza meg a törlés idejét) az adatfelvételtől számított 30 napot követően történik meg az adattörlés.


Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

 


PANASZKEZELÉS

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés célja és kezelt adatok köre

 

 • Név                   Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
 • E-mail cím        Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat
 • Telefonszám    Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

 

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama

 

A nyilvántartásba berögzített panasz és az arra adott adatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatalanyok/érintettek köre

 

 A panasszal élő adatalanyok/érintettek.

 

Adatkezelők köre

 

Az adatkezelő ügyvezetője és titkárnője

 

Adatfeldolgozók köre


A tárhelyszolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés esetén.

 

Adatok tárolásának helye

 

Az adatokat a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, illetve az adatkezelő ügyvezetőjének kulcsal zárható irodájában.

 

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak törlését vagy módosítását is. 

 • e-mail formájában: marketing@creppy.hu
 • postai úton: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212.

 

 

 

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 

Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy az adatalanyok/érintettek személyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Infotörvényben, az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

 

Kiemelten fontosnak tartjuk az alábbi biztonsági kérdéseket:    

 

 • jogosulatlan hozzáférés
 • adatsérülés
 • adatvesztés
 • adattörlés
 • adattovábbítás
 • megfelelő technikai környezet kialakítása         
 • alkalmazottak adatvédelmi oktatása
 • elvárható biztonsági intézkedések betartása és elvárása az adatfeldolgozóktól  

 

 

ADATALANYOK/ÉRINTETTEK JOGAI - TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérésére tájékoztatást adunk személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbítását. Abban az esetben, ha az adatkezelés kötelező érvényű törvényi előírásból fakadóan nem tudjuk adatait kérésének megfelelően törölni.

 

Az adatvédelmi incidensek kezelésére nyilvántartást vezetünk, amelyben az alábbi információkat tartjuk nyilván: érintett személyes adatok köre, adatvédelmi incidens érintettjeinek köre és számossága, adatvédelmi incidens körlényeit, időpontját, hatáselemzését, valamint az incidens okozta kárenyhítés intézkedéseit, valamint egyéb kötelező adatokat. Az adatkezelési eljárásokról legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk benyújtott kérelme esetén. A tájékoztatás díjmentes.
Amennyiben az Ön kérése nem jogszerű, abban az esetben erről 25 napon belül tájékoztatást küldünk, valamint tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.


 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
 

Az jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy külön adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett kapcsolatfelvételek esetében tárolt adatokat az adatkezeléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

Hivatalos szervek, hatóságok megkereséseire kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, illetőleg adatokat rendelkezésre átadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

JOGORVOSLAT

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

 

       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

      Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

      Telefon: +36 -1-391-1400

      Fax: +36-1-391-1410

      E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS


Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az adatalany/érintett megválasztása alapján lehet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.


 

KÁRTÉRÍTÉS

Amennyiben az Ön adatait esetlegesen jogellenesen kezeljük vagy személyiségi jogait esetlegesen megszegjük abban az esetben Ön sérelemdíjat követelhet.

 

Az okozott kár és sérelemdíj megfizetése alól az adatkezelő mentesül, ha igazolni tudja, hogy a károkozást vagy a személyiségi jogsértést az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint abban az esetben sem, ha az adatalany/érintett gondatlanságából származtatható volt a kár vagy személyiségi jogsérelem.

 

 

Kelt: Miskolc, 2018. 04. 01.